dekorativní motivdekorativní motivdekorativní motivdekorativní motiv

Reakce na článek v Deníku Referendum

31. 3. 2017

Reagujeme na článek redaktora Šíchy, který nám neposkytnul prostor k vyjádření.


 

Vážený pane redaktore,
tímto bychom jako společnost ZZN Polabí, a.s. rádi reagovali na Váš článek s názvem „Jakmile zjistí, že je to Babišovo, dají zpátečku“. Obsahuje totiž řadu nařčení a nepravd. A protože jste nám nedal prostor k vyjádření, tak Vám alespoň zasíláme zpětně vyjádření k bodům, o nichž se domníváme, že hrubě zkreslují celou situaci a vztahy mezi naší společností a paní Ing. Kaiseršotovou staví do rolí „pachatel – oběť“. Domníváme se, že základem novinářské etiky by mělo být, když už ne ověřování faktů, tak alespoň poskytnutí prostoru k vyjádření oběma stranám.
-    posklizňovou linku se skladem obilovin a kukuřice (včetně úprav zpevněných ploch a oplocení) vystavěla společnost ZZN Polabí, a.s., v obci Klučov na základě územního souhlasu ze dne 12. 4. 2016.
-    první stavební práce byly započaty dne 14. 4. 2016. Není tedy pravdou, že by ZZN Polabí, a.s., stavělo před vydáním územního souhlasu. Dříve začaly stavební práce jen na stavbě administrativní budovy, která však získala pravomocné stavební povolení roku 2015.  
-    stavba posklizňové linky stojí na území, které je podle územního plánu obce Klučov zastavitelnou plochou určenou k využití jako výrobní plocha. Na příslušných pozemcích existuje využívaný rozsáhlý zemědělský areál historicky již desítky let (včetně staveb jiných obilních sil).
-    celý areál se nachází na okraji obce, bezprostředně u vysokorychlostního železničního koridoru. Nejedná se tedy o klidnou, tichou lokalitu. V okolí jsou i jiná hospodářská stavení. Tato lokalita žije zemědělstvím desítky let.
-    ve fázi žádosti o umístění stavby posklizňové linky jsme doložili řádně a včas veškerá vyjádření, stanoviska a souhlasy orgánů veřejné správy, požadované stavebním úřadem, a to zejména: Krajské hygienické stanice Středočeského kraje, Hasičského záchranného sboru, Středočeského kraje, Drážního úřadu v Praze, SŽDC, orgánů péče o životní prostředí z hlediska ochrany přírody, nakládání s odpady, ochrany ovzduší, ochrany zemědělského půdního fondu, z hlediska vodního hospodářství a z hlediska státní správy lesů, Ministerstva obrany ČR z hlediska vojenských inženýrských sítí. Všechna stanoviska byla souhlasná, resp. nebyly vyjádřeny žádné námitky. Veškeré povinnosti a stanovené limity jsou společností dodrženy. S výstavbou souhlasila bez připomínek i obec Klučov. Stavbu, její provedení, vzhled i její polohu jsme podřídili mj. požadavkům obce Klučov.
-    příslušné stavební území nemělo a nemá stanovenu žádnou památkovou ochranu. Na demolici původní administrativní budovy a stavby údajně středověkého mlýna (obě v havarijním stavu), byla řádně vydána pravomocná demoliční rozhodnutí a v roce 2014 byly objekty odstraněny. Paní Ing. Kaiseršotová v roce 2014 neměla k demolicím původních objektů žádné námitky.   

-    zmiňované kácení dřevin bylo provedeno v souladu s příslušným povolením s adekvátní nabídkou náhradní výsadby.

-    vystavěná posklizňová linka se nachází cca 40 metrů od vysokorychlostního železničního koridoru Praha-Kolín-Česká Třebová, což je zdroj nadlimitního denního i nočního hluku do prostor obce. Dům paní Ing. Kaiseršotové je přitom umístěn cca 60 metrů od kolejí.

-    provádění zemních prací bylo naší společností orgánu památkové ochrany nahlášeno řádně a včas.

-    vymezujeme se proti nařčení Ing. Kaiseršotové, že by výstavba posklizňové linky neprobíhala ze strany ZZN Polabí, a.s., v dobré víře.

-    průběh a délka výstavby posklizňové linky (prováděno dodavatelsky) byla v souladu s daným kontraktem.

-    video, které paní Ing. Kaiseršotová  prezentuje jako důkaz o prašnosti areálu během žní, zachycuje průběh stavby zpevněných ploch.

Paní  Ing. Kaiseršotová sama nikdy neoslovila vedení společnosti ZZN Polabí, a.s. Společnost jednala po celou dobu tj. od záměru až po samotnou  realizaci stavby se zástupci obce Klučov. Na základě podnětu stavebního úřadu došlo k jednání zástupců společnosti s paní Ing. Kaiseršotovou.  Měli jsme vždy zájem řešit požadavky paní  Ing. Kaiseršotové smírnou cestou a zabývat se jimi. Společnost probrala s Ing. Kaiseršotovou všechny varianty, ale například směnu jejího domku u železničního koridoru v Klučově za nový dům v Říčanech jsme nemohli vzhledem k nepoměru hodnot přijmout. Výměnu za dům ve srovnatelné lokalitě paní Kaiseršotová odmítla. Paní inženýrce jsme se dále snažili vyjít vstříc řadou úprav, k nimž patří např. opatření k zamezení odlesků sila umístěním stínící sítě, všechny zdroje hluku byly nad rámec původního projektu opatřeny zvukovou  izolací a tlumiči, kvůli zamezení  úniku prachu je  příjmová hala uzavíratelná,  v rámci výstavby jsme  opravili a vybudovali místo původních prašných a rozpadlých povrchů nové betonové povrchy komunikací, a to uvnitř i vně areálu, abychom snížili víření prachu. Bohužel paní inženýrka svoje nároky neustále stupňuje, o čemž hovoří i Váš jednostranný článek.
Aktuálně se paní Ing. Kaiseršotová domáhá vydání správního rozhodnutí, kterým má být vydaný územní souhlas zrušen, současně se domáhá u Krajského soudu v Praze soudního určení nezákonnosti zásahu do jejích práv ze strany správního orgánu - žaloba je podána proti Městskému úřadu v Českém Brodě.
Naše společnost v současné době tedy čeká na rozhodnutí příslušných soudních a správních orgánů s ochotou ve věci nadále jednat v rámci udržování dobrých vztahů v této lokalitě a v obci Klučov. Naše podnikání splňuje všechny zákonné požadavky a v obci  Klučov se snažíme o dobré vztahy s naším okolím.
Věříme, že Vašim čtenářům poskytnete i naše vyjádření, protože článek „Jakmile zjistí, že je to Babišovo, dají zpátečku“ je uvádí v omyl, je jednostranný a v mnoha bodech lživý. Děkujeme.
S přátelským pozdravem

Ing.Roman Kubíček
generální ředitel ZZN Polabí, a.s.